Finançament per a beneficiàris LEADER de l'Asociació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

CONCURRÈNCIA AMB ALTRES AJUTS

  • Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altre ajut que, concedit amb la mateixa finalitat, estigui finançat amb els Fons estructurals, el Fons de Cohesió o qualsevol altre instrument financer de la Unió Europea.
  • Són incompatibles també amb qualsevol altre ajut obtingut dins d’altres operacions del PDR de Catalunya i en general, dins d’altres línies d’ajut més específiques per al tipus d’activitat projectada.
  • Aquelles empreses que hagin sol•licitat un ajut a convocatòries de les operacions 04.02.01 i 04.02.02 del PDR 2014-2020, en la mateixa ubicació que les inversions sol•licitades al Leader (amb un sol RIAAC) i que s’estiguin executant en paral•lel, tindran la consideració de projecte únic, i per tant, es considerarà projecte fragmentat i no subvencionable.  

Compatible:

  • Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb d’altres que, per la mateixa finalitat, puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, no inclosos al supòsit de l’apartat anterior. No obstant això, els imports i percentatges de la totalitat dels ajuts concedits per a la mateixa finalitat no podran superar els límits establerts pel Reglament (UE) núm. 1305/2013.
  • L'import dels ajuts no podrà superar en cap cas, aïlladament o en concurrència amb altres ajuts d’altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, destinats a la mateixa finalitat, el cost de la inversió subvencionable segons els criteris establerts en el punt 6 d’aquesta Ordre i sempre que la quantia total dels ajuts no superi el 40% del cost de la inversió subvencionada, a excepció dels beneficiaris públics, en què la quantia total dels ajuts no podrà superar el 100% de la inversió subvencionada.
  • En el àmbit  d’actuació del Departament competent en matèria de desenvolupament rural, es podran fomentar altres contraprestacions als projectes acollits a la convocatòria dels ajuts Leader, en l’accés a préstecs objecte de conveni entre el DARP, l’Instintiu Català de finances i/o entitats financeres.

 

 
 
 

 

Plaça Sant Josep s/n - Colònia Cal Pons - 08692 Puig-reig                                          93 821 42 25                                   info@catcentral.cat