Finançament per a beneficiàris LEADER de l'Asociació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

CRITERIS DE SELECCIÓ DE PROJECTES

 

PROJECTES PRODUCTIUS

Eix d'Economia i Territori (40 punts com a màxim):

 •   Lloc d'implantació, 40 punts com a màxim.

Eix d'Ocupació (50 punts com a màxim).

 •   Ocupació, 30 punts com a màxim.
 •  Creació d'ocupació de joves i dones i persones amb discapacitat física, psíquica, mental o sensorial, 10 punts com a màxim.
 •  Incorporació d'un estudiant en pràctiques, 10 punts com a màxim.

 Eix de tipologia d'emprenedor (20 punts com a màxim).

 • Cooperatives i associacions amb finalitats socials o emprenedor que sigui jove (igual o més jove de 40 anys) i dones/empreses constituïdes per més del 50% dels socis per dones i joves, 20 punts com a màxim

Eix de Canvi Climàtic (80 punts com a màxim):

 • Projecte empresarial que impliqui l'ús de les energies renovables o mesures 'eficiència energètica, 10 punts com a màxim.
 • Projecte empresarial que utilitzi més d'un 25% de matèries primeres del territori  Leader, abastat per l'Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, 10 punts com a màxim.
 • Projecte empresarial que tingui reconegut com a mínim un subproducte per l'Agència Catalana de Residus, 10 punts com a màxim.
 • L'objectiu principal de la inversió és el desenvolupament d'un projecte d'economia circular, 80 punts.

En aquest apartat, si la inversió que presenten al programa està relacionada directament amb alguns dels aspectes d'economia circular, se li donaran 80 punts. Si no és el cas, podrà optar als altres tres apartats, amb un total de 30 punts.

Eix de recursos de proximitat (30 punts com a màxim).

 • Més del 25% dels proveïdors de la inversió presentada són de l'àmbit d'actuació Leader ADRcatcentral, 15 punts com a màxim.
 • Desenvolupar projectes de manera col·laboradora amb altres empreses o entitats del territori amb relació directa amb el projecte empresarial, 15 punts com a màxim.

 Eix d'Innovació (30 punts com a màxim):

 • -  Si el projecte empresarial és innovador en l'àmbit d'actuació Leader ADRcatcentral (15 punts).
 • -  Si la inversió presentada al programa és innovador en l'àmbit Leader ADRcatcentral (30 punts).

 Eix de Viabilitat Econòmica (50 punts com a màxim):

 • Existència acreditada del finançament, 10 punts com a màxim.
 •  Grau de maduresa, 10 punts com a màxim.
 •  Presentació de la documentació de l'expedient a través de la plataforma telemàtica, 20 punts com a màxim.
 •  Rendibilitat del projecte, 10 punts.

- Dimensió de l'empresa, 100 punts com a màxim.

 •  -  Microempresa, 100 punts.
 •  -  Petita empresa, 75 punts.
 •  -  Mitjana empresa, 50 punts.

  Sistema de puntuació.

La puntuació mínima que ha d'obtenir un projecte privat per ser aprovat és de 176 punts, que equival a un 22,5% d'ajut. A partir d'aquí, cal aplicar la taula següent:

Menys o igual a 175 punts, es desestimarà l'expedient De 176 a 203 punts, 22,5% d'ajut

De 204 a 231 punts, 25% d'ajut

 De 232 a 259 punts, 27,5% d'ajut

 De 260 a 287 punts, 30% d'ajut

 De 288 a 315 punts, 32,5% d'ajut

 De 316 a 343 punts, 35% d'ajut

 De 344 a 371 punts, 37,5% d'ajut

 De 372 a 400 punts, 40% d'ajut.

 

PROJECTES PÚBLICS O NO PRODUCTIUS

 Eix d'Ocupació i Joves (110 punts com a màxim).

 • Abast geogràfic de l'activitat, 50 punts com a màxim.
 • Actuacions que signifiquin una potenciació de l'economia local, 30 punts.
 • Nombre d'habitants directament beneficiats pel projecte, 30 punts com a màxim.

 Eix de Canvi Climàtic (60 punts com a màxim):

 •  Si el projecte implica l'ús de les energies renovables o mesures d'eficiència energètica, 10 punts com a màxim. 
 •  Si el projecte reconegut com a mínim un subproducte per l'Agència Catalana de Residus, 10 punts com a màxim. 
 •  Si l'objectiu principal de la inversió és el desenvolupament d'un projecte d'economia circular (60 punts).

 En aquest apartat, si la inversió que presenten al programa està relacionada directament amb alguns dels aspectes d'economia circular, se li donaran els 60 punts. Si no és el cas, podrà optar als altres dos apartats, amb un total de 20 punts.

 Eix d'Innovació (100 punts com a màxim):

 • Significació especial del patrimoni, 30 punts.
 •  Projecte pilot, demostratiu, innovador, 70 punts com a màxim.
 • Ús de recursos de proximitat (60 punts com a màxim):
 •  Desenvolupar projectes amb altres empreses o entitats del territori, 60 punts.

-Eix de Viabilitat Econòmica (70 punts com a màxim):

 • Estat administratiu del projecte i finançament, 60 punts com a màxim.
 •  Presentació de la documentació i validació del qüestionari a través de la plataforma de tramitació d'ajuts Leader, 10 punts com a màxim.

 Sistema de puntuació

La puntuació mínima que ha d'obtenir un projecte públic per ser aprovat és de 176 punts, que equival a un 60% d'ajut. A partir d'aquí, cal aplicar la taula següent:Menys o igual a 175 punts, es desestimarà l'expedient De 176 a 200 punts, 60% d'ajut

De 201 a 225 punts, 62,5% d'ajut

De 226 a 250 punts, 65% d'ajut

De 251 a 275 punts, 67,5% d'ajut

De 276 a 300 punts, 70% d'ajut

De 301 a 325 punts, 72,5% d'ajut

De 326 a 350 punts, 75% d'ajut

De 351 a 375 punts, 77,5% d'ajut

De 376 a 400 punts, 80% d'ajut.

Criteris de desempat

 En cas d'empat en la puntuació obtinguda pels projectes, tindran preferència els projectes que tinguin més puntuació en l'eix de canvi climàtic. Si persisteix l'empat, per ordre de registre d'entrada.

Criteris de priorització:

Es prioritzaran les persones sol·licitants que durant les últimes tres convocatòries no hagin renunciat a un ajut Leader aprovat, ni l'hagin certificat a zero, ni l'hagin certificat per menys de la meitat del seu import aprovat, ni se'ls hagi revocat l'ajut pagat. En el cas dels expedients acollits a la convocatòria ARP/2198/2017, es considerarà renúncia als efectes de priorització les presentades després del 30 de novembre de 2018.

Es prioritzaran els projectes promoguts per emprenedors que en la convocatòria Leader passada no hagin rebut resolució favorable d'ajuts Leader.

Es prioritzaran els projectes productius respecte dels projectes no productius.

En el cas de cases de turisme rural regulades pel Decret 159/2012, amb inversions superiors a 150.000 €, hauran de crear com a mínim un lloc de treball a temps parcial.

 En el cas de projectes no productius, es prioritzaran:

1r Creació i/o millora dels recursos turístics amb sinergies supramunicipals que fomentin el turisme. 2n Creació de productes turístics innovadors intercomarcals.

Criteri per a l'expedient de tall:

En el cas que després d'aplicar el que estableix l'apartat 6.2 el GAL encara disposi de dotació pressupostària però sigui inferior a l'ajut previst a l'expedient desestimat per manca de pressupost amb més puntuació, se li podrà aplicar la reducció de la intensitat de l'ajut de manera proporcional a la dotació pressupostària restant. Aquest serà l'anomenat expedient de tall.

En aquests casos, es tramitarà una proposta de resolució a la persona beneficiària potencial en la qual es detallarà la puntuació aconseguida, se li proposarà la intensitat d'ajut que resulti, i se li oferirà la possibilitat d'acceptar el pressupost proposat o renunciar-hi. Si la persona interessada no accepta, se seleccionarà l'expedient desestimat següent per manca de pressupost més ben puntuat, i es procedirà de la mateixa manera.

 

 

 
 
 

 

Plaça Sant Josep s/n - Colònia Cal Pons - 08692 Puig-reig                                          93 821 42 25                                   info@catcentral.cat