Finançament per a beneficiàris LEADER de l'Asociació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

DESPESES NO SUBVENCIONABLES

a) Projectes iniciats, despeses realitzades o factures, amb data anterior a la data de la visita de comprovació de no-inici d'inversions un cop sol·licitat l'ajut, o posteriors a la data de finalització del termini d'execució i justificació establerta en la resolució.

b) Projectes fragmentats o en fases que no puguin funcionar de manera independent. També es considerarà projecte fragmentat quan es realitzin diverses inversions en el mateix període i ubicació, i se sol·licitin ajuts a convocatòries d'operacions diferents per a la realització d'aquestes.

c) Projectes que no permetin el ple funcionament de l'activitat econòmica i no tinguin identitat ni coherència global.

d) L'IVA i qualsevol impost, gravamen, taxa, interessos, recàrrecs, sancions, etc.

e) La compra de terrenys i d'immobles.

f) Els equips i béns mobles de segona mà.

g) Despeses de simple reposició.

h) Les despeses corresponents a lloguers o tràmits de constitució d'empreses (notari, registre, etc.).

i) El manteniment o reparació de béns mobles i immobles. Tampoc la restauració de béns mobles.

j) La imputació de mà d'obra pròpia, o dels/de les socis/sòcies en el cas de societats. En les entitats públiques es considera mà d'obra pròpia aquella despesa realitzada per les empreses participades per ens locals en més d'un 25%.

k) Les despeses de llicències, patents i permisos.

l) Estudis, memòries, projectes o altres despeses per a la legalització de l'activitat.

m) L'organització i/o assistència a fires, congressos, la promoció de productes i la publicitat de marques i empreses concretes.

n) Qualsevol inversió relacionada amb investigació i recerca.

o) L'adquisició de béns mobles amb vida útil inferior a cinc anys, els conceptes de despesa fungibles, elements decoratius i el parament de la llar. Tampoc el vestuari necessari per a la pràctica de l'activitat subvencionada.

p) Qualsevol despesa relacionada amb productes financers, i les inversions finançades amb el lísing i el rènting.

q) Qualsevol inversió relacionada amb apartaments turístics, habitatges d'ús turístic, terrenys d'acampada que no tinguin la consideració de càmping o similars.

r) L'adquisició o l'adequació de vehicles (amb l'excepció dels casos en què l'adequació d'un vehicle tingui relació directa amb l'activitat subvencionada i sigui com a molt un 30% de la inversió aprovada i executada). A efectes d'aquesta Ordre, s'entén com a vehicle aquells que siguin motoritzats.

s) Les inversions en empreses franquiciades, delegacions o sucursals, cadenes i grups empresarials, empreses col·laboradores de concessions oficials.

t) Les farmàcies, els estancs, les benzineres, les entitats financeres i les administracions de loteria.

u) Les inversions relacionades amb la instal·lació d'energies renovables, a excepció d'aquelles que suposin l'autoconsum.

v) Qualsevol inversió relacionada amb el trasllat d'activitats quan estigui motivat per l'aplicació d'una normativa de compliment obligatori.

w) Inversions o actuacions efectuades sobre béns d'ús privatiu de la persona sol·licitant. Les inversions s'han d'efectuar sobre béns adreçats al públic en general, amb accés independent d'altres dependències, amb caràcter permanent i amb un horari comercial definit i suficient.

x) Les inversions relacionades amb la producció de productes agrícoles, ramaders, forestals i pesquers.

y) Les despeses referents a l'adquisició de maquinària agrícola.

z) Les despeses referents a l'adquisició d'animals o plantes.

a') Les barriques, bótes, tines (de fusta o ceràmica), palots, etc., excepte quan es tracti d'una creació d'empresa, i sigui complementari d'altres inversions, amb un màxim del 30% del total elegible.

b') Qualsevol inversió relacionada amb la formació.

c') Partides d'imprevistos o despeses condicionades.

d') Despeses corrents de l'empresa.

e') Despeses referents al disseny de marca, logos, etc.

f') Inversions relacionades amb canvis d'il·luminació, tot i que comportin estalvi energètic.

 
 
 

 

Plaça Sant Josep s/n - Colònia Cal Pons - 08692 Puig-reig                                          93 821 42 25                                   info@catcentral.cat