Finançament per a beneficiàris LEADER de l'Asociació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

DOCUMENTACIÓ MÍNIMA OBLIGATÒRIA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

A) Fase 1: en el moment de presentar la sol·licitud d'ajut

1. Documentació comuna als beneficiaris de naturalesa pública i privada:

a) Dades d'identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l'acrediti, si s'escau, en cas de no haver autoritzat el DARP a obtenir aquesta informació d'acord amb el que estableix l'apartat 9.6, i

b) Declaració amb el detall de les fonts de finançament de la inversió, amb la documentació corresponent que ho acrediti, i

c) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància, si s'escau.

2. En el cas de persones físiques i jurídiques de naturalesa privada:

a) Projecte signat per un professional competent, de la inversió a realitzar amb la descripció de les obres, pressupost  desglossat, plànols, etc. que permeti l'execució total de les obres a realitzar, o bé Memòria valorada i detallada de les actuacions per a les quals se sol·licita l'ajut.

NOTA: En ambdós casos, s’haurà d’incloure o adjuntar un estudi que acrediti que la inversió del projecte presentat és viable tècnicament i econòmicament.

b) Documents acreditatius de despesa:

- Factures proforma o

- Pressupostos.

Nota: En els casos en què la despesa subvencionable superi els 50.000,00 euros de cost d'execució d'obra, o de 18.000,00 euros en el supòsit de subministrament de béns d'equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, caldrà incorporar:

- Tres ofertes de diferents proveïdors (l'elecció entre les ofertes es realitzarà d'acord amb criteris d'eficiència i economia) i,

- En cas de no triar l'oferta econòmica més avantatjosa, caldrà acompanyar el projecte d'una memòria raonada en relació amb l'oferta triada, i

- En cas que no hi hagi un nombre suficient d'entitats que ho subministrin, caldrà justificar- ho degudament. Les tres ofertes han de provenir d'empreses que no estiguin vinculades a la persona beneficiària i que no formin part del mateix grup de societats, d'acord amb els supòsits que estableix l'article 42 del codi de comerç.

Les tres ofertes han de provenir d'empreses que no estiguin vinculades a la persona beneficiària i que no formin part del mateix grup de societats, d'acord amb els supòsits que estableix l'article 42 del codi de comerç.

- En el cas que sigui una empresa en funcionament: còpia de la comunicació, autorització o llicència ambiental de l’activitat que s’està desenvolupant el sol.licitant a nom seu.

 

3. En el cas d'entitats públiques:

Projecte tècnic elaborat d'acord amb els requeriments que estableix el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

B) Fase 2: expedients amb pressupost que han superat la Comissió d'elegibilitat i la tècnica:

1. En el cas de persones físiques i jurídiques de naturalesa privada:

a) Documentació actualitzada de la titularitat del lloc on es realitza la inversió:

- Nota simple del Registre de la Propietat, o bé

- Còpia del contracte de concessió municipal, o bé

- Còpia del contracte de lloguer, liquidat, o bé

- Còpia del contracte de cessió d'ús, liquidat, o bé

Nota: en el cas de presentar còpia del contracte de cessió d'ús entre persones físiques que siguin familiars de primer grau, no caldrà liquidar, però hauran d'aportar: -Llibre de família, o bé -Certificat del registre civil o similar per acreditar el grau de parentiu.

Nota: en els casos de contracte de concessió municipal, lloguer o de cessió d'ús el període de vinculació ha de ser igual o superior a l'establert en el punt 9.1 d'aquestes bases reguladores, i ha de ser vigent en el moment de la sol·licitud d'ajut.

Nota: En el cas que sigui copropietari, caldrà l’autorització dels altres copropietaris

b) En el cas de creacions d'empresa o ampliacions amb un canvi d'ús o en una nova ubicació: certificat de compatibilitat urbanística (que acrediti que l'activitat que es vol desenvolupar està permesa en el lloc on es vol realitzar la inversió), o bé Llicència d’obres emesa per l’ajuntament per la inversió sol.licitada.

c) Declaració responsable relativa a la condició de ser pime.

2. En el cas de persones jurídiques de naturalesa privada, també caldrà presentar:

a) Còpia del document acreditatiu de la personalitat jurídica (escriptura de constitució, estatuts, posteriors modificacions, si s'escau) de l'entitat sol·licitant.

b) Certificat actualitzat d'inscripció en el registre administratiu corresponent. En el cas que es tracti d'un registre gestionat pel DARP, no serà necessari aportar cap certificació d'inscripció. Si aquesta documentació està disponible al Registre d'entitats jurídiques, al Registre de cooperatives o al Registre de societats agràries de transformació (SAT), el DARP ho verificarà d'ofici.

c) Certificat de l'acord de l'òrgan competent segons els estatuts de l'entitat per sol·licitar l'ajut i acceptar els compromisos corresponents.

3. En el cas d'entitats públiques:

a) Acord del Ple municipal o de l'òrgan competent, per l'aprovació de la realització de l'actuació i per acollir- se a la convocatòria d'ajut Leader,

b) Acreditació de la presentació dels comptes de l'entitat a la Sindicatura de Comptes.

c) Documentació actualitzada de la titularitat del lloc on es realitza la inversió:

- Nota simple del Registre de la Propietat, o bé

- Còpia del contracte de lloguer, liquidat, o bé

- Còpia del contracte de cessió d'ús, liquidat, o bé

- Certificació de l'entitat sol·licitant de la lliure disponibilitat dels terrenys necessaris per fer les obres o inversions objecte d'ajut, o bé

- Inscripció al Llibre de béns immobles de l'ajuntament corresponent.

 

 

 

 
 
 

 

Plaça Sant Josep s/n - Colònia Cal Pons - 08692 Puig-reig                                          93 821 42 25                                   info@catcentral.cat