Finançament per a beneficiàris LEADER de l'Asociació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

  • Els beneficiaris d'aquests ajuts es comprometen a mantenir i gestionar directament l'activitat subvencionada durant un període mínim de 5 anys, comptats a partir de la data del pagament final de l'ajut.
     
  • En el cas d'ajuts a inversions en què l'actuació subvencionada consisteixi en la construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables susceptibles de ser inscrits al Registre de la Propietat, si el beneficiari de l'ajut coincideix amb la persona propietària de l'immoble, ha de fer constar a l'escriptura o en el registre de la propietat que el bé de què es tracti queda afectat a la subvenció per un període de cinc anys, a comptar a partir de la data de pagament, així com l'import de la subvenció. Si els béns no són inscriptibles, també queden afectats per la subvenció durant el període esmentat.
     
  • Informar al públic de l'ajut obtingut pel FEADER durant la realització d'una operació i el període de manteniment de compromisos de la manera següent:

a) Presentant en el lloc web de la persona beneficiària per a ús professional, en el cas d'existir, una breu descripció de l'operació quan es pugui establir un vincle entre l'objecte del lloc web i l'ajut prestat a l'operació, en proporció al nivell d'ajut, amb els seus objectius i resultats, i destacant l'ajut financer de la Unió Europea.

b) En el cas d'operacions en el marc del PDR no compreses en la lletra c) que rebin un ajut públic total superior a 50.000,00 euros, la persona beneficiària col·locarà un panell (mida mínima A3) o una placa (mida mínima, A4) amb informació sobre el projecte, on es destacarà l'ajut financer rebut de la Unió Europea, en un lloc ben visible per al públic.

c) Els panells, les plaques, els cartells i els llocs web portaran una descripció del projecte o de l'operació i els elements als quals es refereix el punt de la part 2 de l'annex III del Reglament (UE) núm. 808/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014. A més, seguiran les pautes del Programa d'identificació visual de la Generalitat de Catalunya (PIV) (http://www.gencat.cat/piv).

  • Proporcionar a la Direcció General de Desenvolupament Rural, als avaluadors designats o altres organismes designats per aquesta Direcció General tota la informació necessària per poder realitzar el seguiment i l'avaluació del programa, en particular en relació amb el compliment de determinats objectius i prioritats.Portar un sistema de comptabilitat separat, o bé un codi comptable adequat per a totes les transaccions relatives a l'operació finançada amb càrrec al FEADER.

 

 
 
 

 

Plaça Sant Josep s/n - Colònia Cal Pons - 08692 Puig-reig                                          93 821 42 25                                   info@catcentral.cat