Finançament per a beneficiàris LEADER de l'Asociació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

TIPUS I QUANTIA D’AJUTS QUE ES PODEN PERCEBRE

- Per projectes de caràcter privat l’import de l’ajut no podrà ser superior al 40% de les despeses elegibles. Per projectes de caràcter públic aquest import no podrà ser superior al 80% de les despeses elegibles.  
 
- L’import de l’ajut no pot ser superior a 100.000,00 euros per persona beneficiària, per projecte i per anualitat.
 
- Aquest GAL limita l'import d'ajut màxim a 60.000,00 euros per a tots els seus beneficiaris, sempre que l'import total d'ajut aprovat en Comissió Tècnica de tots els seus expedients sigui superior a la dotació pressupostària establerta en la convocatòria d'ajuts.

- La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar és la que determina la convocatòria dels ajuts.

- La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà d'acord amb els criteris de selecció i priorització definits per cada GAL i que s'estableixen en l'annex 2 d'aquesta Ordre. Les sol·licituds que no aconsegueixin la puntuació mínima fixada en aquests criteris i aquelles que, tot i obtenir aquesta puntuació mínima no resultin subvencionables per manca de disponibilitat pressupostària, es desestimaran.

- Sens perjudici d'aquets imports màxims subvencionables, també s'haurà de tenir en compte la concurrència amb altres ajuts que estableix el punt 7 d'aquests bases reguladores.

- Sens perjudici d'aquests imports màxims subvencionables, els ajuts destinats a empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris no inclosos en l'annex I del Tractat de Funcionament de la UE i les empreses no agroalimentàries se sotmeten al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, sobre l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, i, per tant, el total d'ajuts de minimis a atorgar a una persona sol·licitant no podrà excedir els 200.000,00 euros bruts durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors. Els ajuts destinats a les empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris inclosos en l'annex I del Tractat de Funcionament de la UE i els ajuts destinats a entitats públiques també es limiten a un màxim de 200.000,00 euros d'ajut Leader pagat durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors.

-La subvenció podrà ser reduïda totalment o parcialment, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 
 
 

 

Plaça Sant Josep s/n - Colònia Cal Pons - 08692 Puig-reig                                          93 821 42 25                                   info@catcentral.cat