Finançament per a beneficiàris LEADER de l'Asociació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

QUINS REQUISITS S’HAN DE COMPLIR PER SER BENEFICIARI?

 • Que realitzin inversions elegibles en l’àmbit territorial Leader d’un mínim de 12.000,00 euros, sense IVA, pels sol·licitants privats, i d’un mínim de 40.000,00 euros en el cas dels públics.

 • Que realitzin projectes adreçats a alguna de les finalitats d’aquestes bases, que siguin aprovats per la Direcció General de Desenvolupament Rural a proposta dels GAL seleccionats.

 • Que els projectes siguin viables econòmica, tècnica i legalment.

 • Que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.

 • Que es comprometin a portar la comptabilitat del negoci subvencionat en funció de la normativa vigent que els sigui aplicable.

 • En el cas de persones jurídiques (amb o sense lucre) , haurà de figurar, en l’objecte social dels seus estatuts, l‘activitat per a la qual es demana l’ajut.

 • En el cas de persones jurídiques amb ànim de lucre, que l’empresa compleixi el principi d’independència, d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses, i no formin part d’un multigrup, un grup d’empreses i/o empresa associada, d’acord amb el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses.

 • Que siguin propietàries, usufructuàries, llogateres o cessionàries de les instal·lacions on es volen realitzar les obres. o inversions en el moment de realitzar la sol·licitud, i que aquesta situació es mantingui durant el període de compromís de manteniment de l'activitat de l'apartat 9.1. En el cas de no ser propietari o usufructuari, que disposin del consentiment per escrit de la/les persona/es propietari/àries o usufructuària/àries per realitzar-les.
 • En cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

 • En cas d'empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-ho als seus centres de treball d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

 • En el cas d'empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

 • En el cas d'empreses de més de 250 treballadors, a més, cal disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes, d'acord amb l'article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol.

 • En el cas d’associacions i fundacions, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

 • En el cas de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant el protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat pel la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

 • En el cas d’establiments oberts al públic, que compleixin la normativa de política lingüística.     

 • En el cas que l'ajut subvencioni activitats que impliquin contacte habitual amb menors, disposar de les certificacions legalment establertes, o haver-les sol·licitat abans de la resolució de concessió, per acreditar que el personal de l'empresa o entitat que sol·licita l'ajut no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte o activitat subvencionada, es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.

 • Complir l'obligació respecte a la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral, i amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.

 • Queden excloses de ser persones beneficiàries dels ajuts les persones físiques o jurídiques que reuneixin les condicions bàsiques necessàries per optar als ajuts inclosos en el Contracte Global d’Explotació.

 
 
 

 

Plaça Sant Josep s/n - Colònia Cal Pons - 08692 Puig-reig                                          93 821 42 25                                   info@catcentral.cat