Finançament per a beneficiàris LEADER de l'Asociació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

 

 

Benvolguts/des,

Atès la situació excepcional provocada per la crisi sanitària en relació al coronavirus SARS-CoV-2 i per tal d’aplicar mesures de prevenció de riscos laborals a adoptar, centrades en les actuacions ambientals, organitzatives i individuals sobre els treballadors i les treballadores de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, amb l’objectiu de minimitzar el risc.

Vista la Instrucció 2/2020, d’11 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, la qual preveu mesures de reorganització interna com la prestació de servei en la modalitat de teletreball.

Vist el dictamen “Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte de coronavirus SARS-cov-2” del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i CCOO, UGT, FOMENT i PIMEC en el marc del Consell de Relacions Laborals, publicat en data 9 de març i revisable en funció de l’evolució de la situació, el qual recomana vehicular mesures de flexibilitat per al personal, com ara el teletreball.

Atès que l’activitat de l’entitat i de tots els seus treballadors i treballadores l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, a partir del dia 16 de març els serveis d’atenció al públic es duran a terme per via telefònica i digital.

Per qualsevol consulta per part dels usuaris la podran dirigir als canals oficials de  comunicació de l’Associació pel desenvolupament Rural de la Catalunya Central.

Agraïm molt la vostra atenció.

 
 
 

 

Plaça Sant Josep s/n - Colònia Cal Pons - 08692 Puig-reig                                          93 821 42 25                                   info@catcentral.cat