Finançament per a beneficiàris LEADER de l'Asociació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

 

 

 

 

"Qui coneix el passat, controla el futur", de manera que l'estratègia del nostre grup pel proper període cerca una reorientació disruptiva del Leader en dos àmbits: el corporatiu o de gestió propiament del programa, com també en la mesura possible d'estratègia territorial.Corporatiu perquè l'estratègia vol posicionar el paper del nostre GAL com a entitat sistèmica (no gestora d'un ajuda en el marc de moltes entitats...) i, en segon terme, vivim en el segle on el valor està associat en certa manera a la capacitat d'emprar la tecnologia. Per això, volem ser el primer GAL que tramita telemàticament el Leader, per tal de millorar la gestió, la governança i el retiment de comptes. La nostra troika és estratègia, lideratge (a partir de mobilitzar el territori via visió manifestada amb l'estratègia) i, finalment, coordinar el sistema d'actors.

D'altra banda, respecte a l'estratègia, volem que sigui executiva i executada, conscients de la disparitat entre els territoris i la plèiade d'instruments públics i l'eclosió de la planificació existent...Una estratègia que capitalitza els tòpics de present o futur (com el cas de l'economia circular o crowdlending) i que s'alinea o ens permetrà capitalitzar altres iniciatives, per exemple, relliga amb el plantejament que els GALS hem de ser protagonistes de les estratègies d'especialització a Catalunya i a Espanya. 

A grans trets, l'estratègia planteja una visió: "CATCENTRAL: territoris rurals intel.ligents”. En segon terme, la missió és “gestionar el Leader de forma disruptiva per tal que esdevingui un instrument sistèmic, útil i talaia per promoure la innovació; tot relligant aquest Leader amb les demès estratègies territorials, amb els agents, així com, amb les polítiques i eines”. Respecte a l’objectiu central és passar de desplegar un projecte d’especialització i competitivitat en el territori leader en base a reforçar la competitivitat del teixit empresarial especialment en els següents àmbits: Agroalimentari de qualitat (ecològic, productes de la terra com productes agroalimentaris típics i tradicionals de les comarques, independentment que estiguin o no protegits mitjançant un distintiu o qualitat); Energia i recursos; Turisme de qualitat i Projectes industrials o serveis demostratius/pilots (especialment de sectors líders o emergents).

Respecte a les línies o eixos d'ajuda seran: Millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris de qualitat o ecològics; Foment d'inversions en pimes; Foment d'activitats turístiques i conservació i millora de l'entorn. Així mateix, a banda de la cooperació al voltant d'aspectes vinculats amb l'estratègia, volem desplegar projectes estratègics propis del GAL al voltant d'actuacions que impulsin l'entorn innovador i apalanquin la nostra estratègia amb polítiques reals adreçades a les empreses beneficiàries que complementin la subvenció a les inversions: de talent; d'emprenedoria i finançament; suport a l'aplicació de tecnologies transversals facilitadores a (energia, TIC, nanotecnologia, etc.) de programes d'innovació i transferència tecnològica. Complementar doncs, una ajuda a una inversió amb la capacitat d'impulsar o millorar eines per incrementar la competitivitat de les empreses o persones beneficiàries del Leader, permetent apalancar de ben segur l'estratègia de competitivitat i especialització territorial.

Tanmateix, destacar com el nostre GAL té una aposta clara per tractar de subvencionar via Leader el necessari, per exemple, pioritzant en funció d'un triple vector: la qualitat del projecte, la dimensió de l'emprenedor (potenciant les microempreses i els empresaris individuals) i, darrerament, un element que pot semblar baladí: primant els projectes demostratius o pilots.

Ja per acabar, encetem doncs un nou període en què de ben segur aquesta estratègia via Leader i d'altres instruments, acomplirem un desenvolupament intel.legint, sostenible i integrador de la nostra àera Leader. Som-hi! 

 

 
 
 

 

Plaça Sant Josep s/n - Colònia Cal Pons - 08692 Puig-reig                                          93 821 42 25                                   info@catcentral.cat