Search

Accessibilitat

Declaració d’accessibilitat

Introducció

L’Associació pel  Desenvolupament Rural de la  Catalunya  Central  s’ha  compromès  a  fer  accessible el seu lloc web de  conformitat  amb  el Reial  Decret  1112/2018, de 7 de  setembre,  sobre  accessibilitat dels llocs web i  aplicacions per a  dispositius  mòbils  del sector  públic,  pel  qual es  traspua  la  Directiva  (UE) 2016/2102 del  Parlament  Europeu i del  Consell, de26 d’octubre    de 2016.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web  https://www.catcentral.cat,  excloent els continguts  incrustats provinents  d’altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és Parcialment  Conforme  amb el Reial Decret 1112/2018 a causa de la  falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

 1. Manca de conformitat amb Reial Decret 1112/2018
  1. Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica  [requisit número 1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 Contingut no textual].
  2. En algunes pàgines la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text [requisit número  1.3.1 de la UNE-EN 301549:2019 d’informació i relacions].
  3. Alguna pàgina no té definida per programa almenys una seqüència correcta de lectura [requisit número 1.3.2 de la norma UNE-EN 301549:2019 Seqüència significativa].
  4. En algunes pàgines el contrast dels components d’interfície d’usuari i d’objectes gràfics podria no arribar al 3:1 amb els colors adjacents [requisit número 1.4.11 de la norma UNE-EN 301549:2019 contrast no textual].
  5. Hi ha pàgines amb contingut d’àudio que es reprodueixen automàticament i no proporcionen mitjans per parar-lo o silenciar-lo [requisit número 1.4.2 de la norma UNE-EN 301549:2019 Control de l’àudio].
  6. De manera puntual algun enllaç podria no tenir definit el propòsit específic de manera textual [requisit número 2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2019 propòsit dels enllaços].
  7. No sempre s’ofereixen enllaços a pàgines de contingut relacionat o formes alternatives de navegació [requisit número 2.4.5 de la norma UNE-EN 301549:2019 Múltiples vies].
  8. En algunes pàgines els missatges d’estat podrien no estar determinats mitjançant programació a través de funcions o propietats [requisit número 4.1.3 de la norma UNE-EN 301549:2019 missatges d’estat].
 2. Càrrega desproporcionada
  1. No aplica.
 3. El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable
  1. Poden existir arxius d’ofimàtica en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la seva totalitat tots els requisits d’accessibilitat. Tot i que s’ha procurat que la majoria d’ells sí que ho siguin.
  2. Hi pot haver contingut de tercers que no estan desenvolupats per aquesta associació o que no estan sota el seu control, com per exemple, arxius ofimàtics.

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el dia 17/11/2020.

El meu treball per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme el dia 12/11/2020.

Darrera revisió de la declaració: 17/11/2020

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com, per  exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web a través dels mitjans que s’assenyalen a continuació.  

Per a aquestes comunicacions té disponible aquests canals de comunicació:

D’acord a l’article 10.2.b del RD 1112/2018, també pot presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018.
 • Una sol·licitud d’informació accessible relativa a:
 • Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l’article 3, apartat Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega.   

En la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les sol·licituds d’informació accessible i queixes es poden presentar a través de ura@catcentral.cat, així com de la resta d’opcions recollides en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d’informació accessible seran rebudes i tractades per la Unitat responsable d’accessibilitat de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya central.  

Procediment de reclamació

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats a l’article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada a través d’Instancia de queixes  de la seu de l’Associació, així com en la resta d’opcions recollides en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat responsable d’accessibilitat de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central.  

Declaración de accesibilidad

Introducción

La Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central se ha comprometido a hacer accesible su sitio web de conformidad con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, por el que se traspone la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016.

La presente declaración de accesibilidad se aplica al sitio web https://www.catcentral.cat, excluyendo los contenidos incrustados provenientes de otros dominios.

Situación de cumplimiento

Este sitio web es Parcialmente Conforme con el Real Decreto 1112/2018 debido a la falta de conformidad de los aspectos que se indican a continuación.

Contenido no accesible

 El contenido que se recoge a continuación no es accesible por los siguientes motivos:

1.     Falta de conformidad con Real Decreto 1112/2018

1.     Algunas imágenes no están etiquetadas o tienen una alternativa textual genérica [requisito número 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 Contenido no textual].

2.     En algunas páginas la información, estructura y relaciones no están determinadas por software o no tienen alternativa como texto [requisito número 9.1.3.1 de la UNE-EN 301549:2019 de información y relaciones].

3.     Alguna página no tiene definida por programa al menos una secuencia correcta de lectura [requisito número 9.1.3.2 de la norma UNE-EN 301549:2019 Secuencia significativa].

4.     En algunas páginas el contraste de los componentes de interfaz de usuario y de objetos gráficos podría no llegar al 3:1 con los colores adyacentes [requisito número 9.1.4.11 de la norma UNE-EN 301549:2019 contraste no textual].

5.     Hay páginas con contenido de audio que se reproducen automáticamente y no proporcionan medios para para o silenciarlo [requisito número 9.1.4.2 de la norma UNE-EN 301549:2019 Control del audio].

6.     De manera puntual algún enlace podría no tener definido el propósito específico de manera textual [requisito número 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2019 propósito de los enlaces].

7.     No siempre se ofrecen enlaces a páginas de contenido relacionado o formas alternativas de navegación [requisito número 9.2.4.5 de la norma UNE-EN 301549:2019 Múltiples vías].

8.     En algunas páginas los mensajes de estado podrían no estar determinados mediante programación a través de funciones o propiedades [requisito número 9.4.1.3 de la norma UNE-EN 301549:2019 mensajes de estado].

2.     Carga desproporcionada

1.     No aplica.

2.     El contenido no entra dentro del ámbito de la legislación aplicable

1.     Pueden existir archivos de ofimática en PDF y otros formatos publicados antes del 20 de septiembre de 2018 que no cumplan en su totalidad todos los requisitos de accesibilidad. Aunque se ha procurado que la mayoría de ellos sí lo cumplan.

2.     Puede haber contenidos de terceros que no estén desarrollados por esta asociación o que no estén bajo su control, como por ejemplo, archivos ofimáticos.

Preparación de la presente declaración de accesibilidad

La presente declaración fue preparada el día 17/11/2020

El método empleado para preparar la declaración ha sido una autoevaluación llevada a cabo el día 12/11/2020.

Última revisión de la declaración: 17/11/2020

Observaciones y datos de contacto

Puede realizar comunicaciones sobre requisitos de accesibilidad (artículo 10.2.a del RD 1112/2018) como, por ejemplo:

        Informar sobre cualquier posible incumplimiento por parte de este sitio web.

        Transmitir otras dificultades de acceso al contenido.

        Formular cualquier otra consulta o sugerencia de mejora relativa a la accesibilidad del sitio web a través.

Para estas comunicaciones tiene disponible estos canales de comunicación:

        Enlace a formulario: https://www.catcentral.cat/contacte/

          ●  Correo electronico: URA@catcentral.cat

Acorde al artículo 10.2.b del RD 1112/2018, también puede presentar:

        Una queja relativa al cumplimiento de los requisitos del RD 1112/2018.

        Una solicitud de información accesible relativa a:

        Contenidos que están excluidos del ámbito de aplicación del RD 1112/2018 según lo establecido por el artículo 3, apartado 4.

        Contenidos que están exentos del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad por imponer una carga desproporcionada.

En la Solicitud de información accesible, se debe concretar, con toda claridad, los hechos, razones y petición que permitan constatar que se trata de una solicitud razonable y legítima.

Las solicitudes de información accesible y quejas se pueden presentar a través de ura@catcentral.cat, así como del resto de opciones recogidas en la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las comunicaciones, quejas y solicitudes de información accesible serán recibidas y tratadas por la Unidad responsable de accesibilidad de la Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central.

Procedimiento de reclamación

Si una vez realizada una solicitud de información accesible o queja, ésta hubiera sido desestimada, no se estuviera de acuerdo con la decisión adoptada, o la respuesta no cumpliera los requisitos contemplados en el artículo 12.5, la persona interesada podrá iniciar una reclamación. Igualmente se podrá iniciar una reclamación en el caso de que haya transcurrido el plazo de veinte días hábiles sin haber obtenido respuesta.

La reclamación puede ser presentada a través de Instancia de quejas de la sede de la asociación, así como en el resto de opciones recogidas en la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las reclamaciones serán recibidas y tratadas por la Unidad responsable de accesibilidad de la Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central.