Search

Ajuts LEADER 2022

Ajuts LEADER per al foment de la diversificació econòmica de les zones rurals

L’objectiu d’aquests ajuts és el foment d’inversions que generin activitat econòmica mitjançant accions adreçades a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, a establir polítiques específiques per als joves del món rural, a promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Termini: Des del 16 de juliol de 2022 i fins al 30 de setembre de 2022

A qui va dirigit:  A persones físiques i jurídiques (públiques o privades).

 • 01. LEADER
 
 • 02. FINANÇAMENT
 
 • 03. REQUISITS
 
 • 04. LIMITACIONS
 
 • 05. PROCEDIMENT
 • 06. ASSESSORAMENT
 • Documentació comuna a les persones beneficiàries de naturalesa pública i privada:

C1. Dades d’identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l’acrediti, si s’escau, en el cas de no haver autoritzat el DARP a obtenir aquesta informació d’acord amb l’apartat 9.6.

C2. En el cas que sigui una CB o una SCP (la constitució de la qual no s’hagi efectuat mitjançant escriptura pública), autorització per poder consultar les dades dels seus membresDescarregar la plantilla.

C3. Declaració amb el detall de les fonts de finançament de la inversió, amb la documentació corresponent que ho acrediti. [Veure PV5/PB3]

C4. Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància, si s’escau.

C5. En el cas que sigui una entitat en funcionament: còpia de la comunicació, autorització o llicència ambiental de l’activitat que està desenvolupant la persona sol·licitant, a nom seu.

C6. En el cas de sol·licitar ajuts a inversions relacionades amb la instal·lació d’energies renovables per autoconsum s’haurà de presentar un informe justificatiu de les necessitats energètiques de l’activitat en relació a la instal·lació prevista d’acord amb el model normalitzat que es podrà descarregar de la seu electrònica https://seu.gencat.cat del web http://agricultura.gencat.cat/ajutsenterminiDescarregar la plantilla. 

En cas d’empreses en funcionament, haurà de presentar també les factures dels consums energètics corresponents a la darrera anualitat. 

C7. Enquesta EnCercla (opcional).

 

En el cas de persones físiques i jurídiques de naturalesa privada:

PV1. Projecte signat per un professional competent de la inversió a realitzar amb la descripció de les obres, el pressupost desglossat, els plànols, etc., que permeti l’execució total de les obres a realitzar, o bé memòria valorada i detallada de les actuacions per a les quals se sol·licita l’ajut.

En ambdós casos, s’haurà d’incloure o adjuntar un estudi que acrediti que la inversió pel projecte presentat és viable tècnicament i econòmicament.

PV2. Documents acreditatius de despesa: factures proforma o pressupostos.

La persona beneficiària ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, independentment de l’import de la inversió, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre d’entitats que els realitzin, presetin o subministrin (en aquest cas, caldrà justificar-ho degudament). L’elecció entre les ofertes, que s’han d’aportar en la sol·licitud de subvenció i en la justificació, si s’escau, es realitzarà conformement amb els criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. Les tres ofertes han de provenir d’empreses que no estiguin vinculades a la persona beneficiària i que no formin part del mateix grup de societats, d’acord amb els supòsits que estableix l’article 42 del Codi de comerç, ni estiguin vinculades entre elles, d’acord amb la defició d’empreses vinculades que estableix l’article 3.3 de la Recomanació de la Comissió 2003/361/CE, de 6 de maig, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses (DOUE L-124, de 20.5.2003).

PV3. Documentació actualitzada de la titularitat del lloc on es realitza la inversió:

 • Nota simple del Registre de la Propietat, o bé
 • Còpia del contracte de concessió municipal, o bé
 • Còpia del contracte de lloguer, liquidat davant l’Administració tributària corresponent, o bé
 • Còpia del contracte de cessió d’ús, liquidat davant l’Administració tributària corresponent.

En el cas que la persona sol·licitant sigui copropietària, caldrà l’autorització dels altres copropietaris.

PV4. En el cas de creacions d’empresa o ampliacions amb un canvi d’ús o en una nova ubicació:

 • Certificat de compatibilitat urbanística (que acrediti que l’activitat que es vol desenvolupar és permesa en el lloc on es vol realitzar la inversió), o bé
 • Llicència d’obres emesa per l’ajuntament per a la inversió sol·licitada.
PV5. Declaració responsable relativa a la condició de ser PIMEDescarregar la plantilla.
 

PV6. En el cas que sigui una empresa en funcionament: Informe de Vida Laboral del Codi de Compte de Cotització.

PV7. Estudi de viabilitat econòmica i empresarial (Memoria Puntuable, estudi de viabilitat económica i fonts de finançament). Descarregar la plantilla.

PV8. Enquesta Start-up (opcional).

PV9. En cas d’haver rebut altres ajuts públics durant l’anualitat actual i les 2 anteriors, independentment de la seva finalitat, declaració d’altres ajuts i documentació acreditativa. Descarregar la plantilla.

PV10. Informe previ de turisme en què acredita que el projecte presentat compleix els requisits per a la modalitat prevista (tan sols per a establiments turístics de nova creació).

 

En el cas de persones jurídiques de naturalesa privada, també caldrà presentar:

PJ1. Còpia del document acreditatiu de la personalitat jurídica (escriptura de constitució, estatuts, posteriors modificacions, si s’escau) de l’entitat sol·licitant. Si aquesta documentació està disponible al Registre d’Entitats Jurídiques (associacions o fundacions) o al Registre de Cooperatives o al Registre de Societats Agràries de Transformació (SAT), el DARP ho verificarà d’ofici, i

PJ2. Certificat actualitzat d’inscripció en el registre administratiu corresponent. En el cas que es tracti d’un registre gestionat pel DARP, no caldrà aportar cap certificació d’inscripció. Si aquesta documentació està disponible al Registre d’Entitats Jurídiques o al Registre de Cooperatives o al Registre de Societats Agràries de Transformació (SAT), el DARP ho verificarà d’ofici.

PJ3. Certificat de l’acord de l’òrgan competent segons els estatuts de l’entitat per sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos corresponents.

 

En el cas d’entitats públiques:

PB1. Projecte tècnic elaborat d’acord amb la normativa vigent.

PB2. Acord del Ple municipal o de l’òrgan competent que aprovi realitzar l’actuació i acollir-se a la convocatòria d’ajut Leader.

PB3. Acreditació de la presentació dels comptes de l’entitat a la Sindicatura de Comptes.

PB4. Documentació actualitzada de la titularitat del lloc on es realitza la inversió:

 • Nota simple del Registre de la Propietat, o bé
 • Còpia del contracte de lloguer, liquidat, o bé
 • Còpia del contracte de cessió d’ús, liquidat, o bé
 • Certificació de l’entitat sol·licitant de la lliure disponibilitat dels terrenys necessaris per fer les obres o inversions objecte d’ajut, o bé
 • Inscripció al Llibre de béns immobles de l’ajuntament corresponent.

PB5. Declaració jurada, certificant que es compromet a mantenir l’activitat, almenys, durant els 5 anys posteriors al cobrament de l’ajut.

PB6. Memòria puntuable. Descarregar la plantilla.

PB7. En cas d’haver sol·licitat o rebut altres ajuts públics per a la mateixa finalitat, declaració d’altres ajuts i documentació acreditativa. Descarregar la plantilla.

Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts les persones que compleixin els següents requisits en el moment de presentar la sol·licitud:

 1. Que realitzin inversions elegibles en l’àmbit territorial Leader d’un mínim de 12.000,00 euros, sense IVA, per als sol·licitants privats, i d’un mínim de 40.000,00 euros, sense IVA, en el cas dels públics.
 2. Que realitzin projectes adreçats a alguna de les finalitats de l’apartat 1 d’aquestes bases, que siguin aprovats per la Direcció General de Desenvolupament Rural a proposta dels GAL seleccionats.
 3. Que els projectes siguin viables econòmicament i tècnicament.
 4. Que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.
 5. Que es comprometin a portar la comptabilitat del negoci subvencionat en funció de la normativa vigent que els sigui aplicable.
 6. En el cas de persones jurídiques (amb ànim de lucre o sense), haurà de figurar, en l’objecte social dels seus estatuts, l’activitat per a la qual es demana l’ajut.
 7. En el cas de persones jurídiques, que l’empresa compleixi el requisit de ser pime, d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.
 8. Que siguin propietàries, copropietàries, usufructuàries, concessionàries, llogateres o cessionàries de les instal·lacions on es volen realitzar les obres o inversions en el moment de realitzar la sol·licitud, i que aquesta situació es mantingui durant el període de compromís de manteniment de l’activitat de l’apartat 9.1. En el cas de no ser propietari o usufructuari, que disposin del consentiment per escrit de la/les persona/es propietari/àries o usufructuària/àries per realitzar-les.
 9. En cas d’empreses amb 50 o més treballadors, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l’empresa prevista a l’article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.
 10. En cas d’empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar en els seus centres de treball casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi, d’acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
 11. En el cas d’empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
 12. En el cas d’associacions i fundacions, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.
 13. En el cas de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant el protectorat, d’acord amb l’article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat pel la Llei 4/2008, de 24 d’abril.
 14. En el cas d’establiments oberts al públic, que compleixin la normativa de política lingüística.
 15. En el cas que l’ajut subvencioni activitats que impliquin contacte habitual amb menors, disposar de les certificacions legalment establertes, o haver-les sol·licitat abans de la resolució de concessió, per acreditar que el personal de l’empresa o entitat que sol·licita l’ajut no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte o activitat subvencionada, es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.
 16. Complir l’obligació respecte a la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral, i amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.

El termini màxim per emetre la resolució i publicar-la al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat), tal com s’estableix a la convocatòria d’aquests ajuts, és de sis mesos a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de falta de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

La concessió de subvencions es fa per resolució de la persona titular de la Secretaria d’Agenda Rural.

La proposta de resolució de concessió de les subvencions es notifica a les persones interessades mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

La resolució no exhaureix la via administrativa. Es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller o consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que se’n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d’alçada davant el conseller o la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural es pot interposar en qualsevol moment a comptar a partir de la data en què s’exhaureixi el termini per emetre resolució i notificar-la.

Podeu consultar l’estat del tràmit a través del Grup d’acció Local (GAL) corresponent.

GUÍA DE CERTIFICACIÓ 2022.

Documentació comuna a les persones beneficiàries de naturalesa pública i privada:

C1. Sol·licitud de pagament de l’ajut. Descarregar el model.

C2. Compte justificatiu. Descarregar el model.

C3. Memòria justificativa. Descarregar el model.

C4. Còpies digitalitzades de les factures i de la documentació acreditativa del pagament (justificants bancaris o rebuts).

C5. Extractes bancaris entre la data de sol·licitud de l’ajut i la sol·licitud de pagament.

C6. Declaració responsable sobre les factures i justificants presentants. Descarregar el model.

C7. Còpia de la documentació comptable que acrediti dur un sistema de comptabilitat separat o bé un codi comptable adequat per a totes les transaccions relatives a l’operació finançada amb càrrec al FEADER, com ara:

– Assentaments comptables extrets de l’aplicació informàtica utilitzada per dur la comptabilitat de l’empresa.

– Assentaments o anotacions comptables al Llibre de registre d’operacions (en el cas d’empresaris que tributin per mòduls).

C8. En el cas de formalitzar un préstec en el marc d’un conveni entre el DACC, l’Institut Català de Finances (ICF) i entitats adherides, s’ha d’adjuntar còpia de la pòlissa del préstec.

C9. Declaració d’altres ajuts, concedits o pagats, en fase de certificació. Només en cas d’haver rebut altres ajuts durant l’exercici en curs i els 2 anteriors. Descarregar el model.

C10. Document d’ocupació en fase de certificació. Descarregar model. S’haurà d’acompanyar d’un Informe de Vida Laboral del Codi de Compte de Cotització, dels 12 mesos anteriors.

C11. En el cas de modificació del projecte, projecte actualitzat per un professional competent de la inversió que s’ha de realitzar amb la descripció de les obres, el pressupost desglossat, els plànols, etc., que permeti l’execució total del projecte.

C12. En el cas de ser propietari de l’immoble i que l’actuació subvencionada consisteixi en la construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables susceptibles de ser inscrits al Registre de la Propietat, nota simple en la qual s’inclogui l’afecció de l’ajut durant els 5 anys posteriors al cobrament.

C13. En el cas que calgui una garantia de documentació:

– certificat del resguard de dipòsit, i

– documentació justificativa segons la qual la manca de la llicència ambiental no és imputable a la persona beneficiària i s’han fet els tràmits oportuns davant l’Administració competent.

C14. Documentació acreditativa del compliment d’altres compromisos inclosos en la resolució d’ajut. Consultar amb l’ADRCatCentral.

 

En el cas de persones físiques i jurídiques de naturalesa privada:

PV1. En el cas que s’hagin realitzat obres: còpia de la llicència municipal d’obres d’acord amb el cost d’execució d’obra sol·licitada (i justificant de la liquidación), o còpia de l’exempció de l’ajuntament, en el cas que no calgui la llicència d’obres o la seva liquidació.

PV2. Còpia de l’autorització, la llicència o la comunicació ambiental definitiva i actualitzada, segons correspongui.

PV3. Certificat actualitzat d’inscripció en el registre corresponent. En el cas de registres gestionats pel DACC, aquesta inscripció es verificarà d’ofici. Les persones jurídiques privades hauran de presentar una nota informativa del Registre Mercantil: https://sede.registradores.org/site/mercantil

 

En el cas d’entitats públiques:

PB1. Contractes administratius de les obres o inversions o document aprovatori equivalent, juntament amb la documentació prèvia a la formalització del contracte.

PB2. Certificació d’obres, signada pel director o directora d’obra i ratificada per l’alcalde o alcaldessa, responsable o president o presidenta, segons s’escaigui.

PB3. Documentació acreditativa de la designació del director o directora d’obra (certificació o nomenament).

PB4. Certificat de l’òrgan competent que acrediti el compliment de la Llei de contractes de les administracions públiques pel que fa als procediments de les adjudicacions de les actuacions subvencionades.

PB5. Contracte de concessió, pels casos en què la gestió de l’activitat estigui derivada a tercers.

PB6. Llistat de control de comprovació de la contractació pública/moderació de costos signada pel secretari o secretària o interventor o interventora de l’entitat pública. Descarregar model.