Estatuts, RRI i documentació interna

ESTATUTS

Els estatuts de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central actualment vigents els vam aprovar en Assemblea General de socis i sòcies  el 14 de novembre de 2022

L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central està inscrita a la Secció 1ª del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 38.158

Consulta els estatuts des d’aquí:

Estatuts Estatuts (modificació 14/11/2022)

Per veure l’històric de publicacions podeu adreçar-vos aquí: (CIDO)

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

Consulta el reglament de règim intern des d’aquí:
 

Estatuts Reglament de Règim Intern (14/11/2022)

Alta, baixa i modificació de representants

En el cas de donar d’alta nous representants, modificar-ne les dades o donar de baixa un representant dels seu Ens o Entitat, la documentació a presentar és la següent:

Estatuts Certificat Canvi de Representant (Aquest document te macros, per poder-lo omplir correctament, aquestes, s’han d’habilitar)

Estatuts Consentiment del Reglament de Protecció de dades.

Estatuts Acord de confidencialitat pels membres de l’Assemblea i la Junta.

Estatuts Acord de confidencialitat pels membres de la Comissió Tècnica.