Search

Queda’t a la Catalunya Central 2023

Al mes de juliol de 2022 el DACC va aprovar l’execució del projecte estratègic sol·licitat per l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central per a 2023.

El projecte “Queda’t a la Catalunya Central 2023” vol ser una continuitat de les accions executades durant els exercicis anteriors, que té per objectiu arrelar les persones nouvingudes extracomunitàries al territori, alhora que es treballa contra el despoblament als territoris rurals de Catalunya. El projecte ha fomentat fins ara la contractació de 35 persones migrades al territori.

El projecte es basa en la convocatòria d’uns ajuts que subvencionen les empreses per a la contractació de persones nouvingudes en situació regular o regularitzable que prèviament han estat seleccionades pels tècnics dels serveis d’immigració, i de formació i ocupació, oferint formació complementària i la creació de perfils professionals, i amb l’assessorament dels serveis jurídics per tal de facilitar l’acompanyament de les empreses en aquest procés. Com a novetat, enguany es subvencionarà també l’autoocupació d’aquestes persones, sempre i quan desenvolupin majoritàriament la seva activitat al territori Leader de l’ADRCatCentral.

La dotació pressupostària total és de 16.450€ que es repartiran equitativament entre les empreses que contractin una persona immigrada extracomunitària com a mínim a mitja jornada durant 3 mesos, així com aquelles persones que puguin demostrar la pròpia autoocupació i a través de l’alta al RETA.

Sol·licitud dels ajuts Queda't a Catalunya la Central

Publicació de la convocatòria:  BOP de Barcelona. 11 de novembre de 2022.

Termini de presentació de sol·licituds: De l’endemà de la publicació al BOP i fins al 30 de setembre de 2023.

Resolució: 1 mes a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Pagament de l’ajut: Queda condicionat a la presentació de la documentació justificativa per mitjà electrònic, amb data límit 16/10/2023.

Bases de la convocatòria

Convocatòria

Sol·litud d'ajut: [Termini de presentació 30/09/2022]

  • Pas 1. Cal que empleneu degudament el formulari PDF i signeu digitalment la sol·licitud.
  • Pas 2. Una vegada completat el procés de sol·licitud, cal que envieu el formulari a través de instància genèrica que trobareu a https://www.catcentral.cat/seu-electronica/
  • Pas 3. Premeu el botó emplenar sol·licitud.
  • Pas 4. Ompliu la instància i adjunteu aquesta sol·licitud i els documents requerits en la mateixa.
  • Pas 5. Premeu el botó “Continua” d’aquesta forma s’enviarà la documentació
  • Pas 6. Un cop presentada la instància es generarà un document d’acús de rebuda. Es important que deseu el document per a la tramitació de l’ajut.

Resolucions dels ajuts

Sol·licitud de pagament

Com fer la presentació de factura o liquidació

Destinatari:

      Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
      Pl. Sant Josep, s/n (Colònia Pons)
      08692 Puig‐reig
      NIF: G64940091

La presentació de la factura s’ha de realitzar el format electrònic. (https://efact.eacat.cat/bustia/home.htm)

Els codis de presentació són:

      Codi Fiscal: GA0000632
      Codi Receptor: GA0000632
      Codi Pagador: GA0000632