Search

Sobre LEADER

LEADER és el nom de las successives  iniciatives comunitàries de desenvolupament rural de la Unió Europea a través de les quals s’estableixen ajudes destinades a fomentar l’activitat econòmica, les TIC i la creació d’ocupació en el món rural.

Aquesta iniciativa marca una nova concepció en el marc de desenvolupament rural basada en un enfoc territorial, integrat i participatiu, dotant d’especial importància el caràcter innovador dels projectes. En aquest període, es fixen sis grans objectius o prioritats de desenvolupament rural entre les quals es troba el foment de la inclusió social, la reducció de la pobresa i el desenvolupament econòmic en les zones rural i, dins d’aquestes, la promoció del desenvolupament local en les zones rurals.

Els ajuts LEADER  tenen  com a finalitat el foment de la realització d’inversions que generin activitat econòmica per l’aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels GALs i aprovades pel DACC, amb accions adreçades a fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, a establir polítiques especifiques per als joves del món rural, que fomentin el seu arrelament i desenvolupament econòmic i social, a promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.