Search

Cowocat Rural

Logo Cowocat Rural

Xarxa d'espais i ecosistemes de coworking en entorns rurals de Catalunya

El coworking és una forma de treball que permet a professionals independents, emprenedors/es i pimes de diferents sectors (d’Internet, disseny gràfic, programació, escriptors/es, periodisme, arquitectes, etc.) compartir un mateix espai de treball, tant físic com virtual, per desenvolupar projectes professionals de forma independent, alhora que es fomenten projectes conjunts.

El projecte Cowocat_Rural té la voluntat i necessitat de generar ocupació i promoure l’emprenedoria als territoris rurals. Una emprenedoria vinculada a l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació que aprofita els valors del coworking i les oportunitats que aquesta forma de treball pot generar en els entorns rurals.

Convé recordar que el projecte va néixer l’any 2014, i es configurà i prengué forma a l’entorn d’una experiència pionera de creació d’un espai de coworking a Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre), municipi que tenia 1.195 habitants en aquell moment. Així, Zona Líquida (www.zonaliquida.cat) es va configurar com el primer espai de coworking en l’entorn rural català. Per tant, a partir d’aquesta experiència, des del CIS, es van plantejar una sèrie de reptes:

  • “Es pot replicar l’experiència de Zona Líquida a altres territoris rurals?”
  • “Aconseguirem generar interès en el concepte coworking”, com a eina al servei del desenvolupament territorial i alhora de desenvolupament personal i professional de les persones en entorns rurals?”
  • “Serem capaços de trobar i vertebrar una comunitat de professionals en aquests territoris rurals, que teletreballa i està disposada a col·laborar i generar sinergies conjuntes?”

Passats uns anys es pot afirmar que aquests reptes s’han assolit, i que s’estan promovent actuacions que despleguen una estratègia de suport i d’expansió d’aquest concepte sobre cada un dels territoris participants en el projecte, atenent a les necessitats i realitats de cada zona.

Cal dir que el coworking no ha aparegut de manera espontània i desvinculada de la realitat econòmica actual, sinó que el podem considerar una evolució d’altres experiències ja consolidades com el teletreball, molt centrat en el treballador i amb un cert risc d’aïllament.

Els espais de coworking, a més de proporcionar un escriptori (privat o compartit) i accés a Internet, sovint compten amb la presència d’una persona que actua com a dinamitzadora de l’espai i que promou la interacció entre els usuaris, coworkers, augmentant-ne la projecció individual i col·lectiva. Aquest treball fomenta les relacions estables entre els coworkers de diferents sectors, les quals poden arribar a esdevenir relacions client- proveïdor. Els espais de coworking ofereixen una solució al problema de l’aïllament que suposa per a molts treballadors independents, o fins i tot per a microempreses, l’experiència del treball a casa. Els espais de coworking generen coneixement, permeten oferir més serveis als clients i aporten visibilitat i vincles positius amb la comunitat.

En definitiva, el coworking promou l’activitat econòmica basada en l’ús de les TIC, però no des d’una perspectiva i forma individual i/o aïllada, sinó en permanent col·laboració amb altres professionals, creant una comunitat o xarxa de treball.

El desenvolupament d’una economia basada en el coneixement i la innovació, que faci un ús més eficaç dels recursos, sigui verda i competitiva i capaç de generar un elevat nivell d’ocupació amb cohesió social i territorial, és el repte al qual s’enfronta l’Europa del segle XXI.

Els territoris rurals, al mateix temps, s’han d’enfrontar a unes problemàtiques afegides de despoblament, fet que implica l’envelliment de la població, la pèrdua de la població activa i la conseqüent sinergia negativa de disminució de serveis.

Cowocat_Rural, per tant, permet atraure i fixar capital humà qualificat a les zones rurals, amb la corresponent retenció de talent: un factor clau pel desenvolupament d’aquests territoris.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

  1. Difondre el coworking com una nova manera de treballar a través de les TIC a l’entorn rural.
  2. Fomentar els hàbits del teletreball i el coworking entre els emprenedors dels territoris rurals.
  3. Sensibilitzar i crear sinergies amb altres territoris rurals en la difusió del coworking.
  4. Atraure talent i fixar població a l’entorn rural. 

Per més informació:

http://www.cowocatrural.cat