Search

Ajuts LEADER 2023

Ajuts LEADER per al foment de la diversificació econòmica de les zones rurals

L’objectiu d’aquests ajuts és el foment d’inversions que generin activitat econòmica mitjançant accions adreçades a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, a establir polítiques específiques per als joves del món rural, a promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Termini: Des del 21 de desembre de 2023 i fins al 20 de gener de 2024.

A qui va dirigit:  A persones físiques i jurídiques (públiques o privades).

Per accedir a l’eina SIDER, s’haurà de seleccionar l’opció VALID.

AVÍS: hi ha una incidència en l’aplicatiu web de la Generalitat, i en ocasions no permet finalitzar el procés de sol·licitud (signar i tramitar). Si trobeu aquest problema, torneu a intentar-ho al cap d’una estona.

Documentació comuna a les persones beneficiàries de naturalesa pública i privada:

C1. Dades d’identitat de la persona sol·licitant i de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l’acrediti, si s’escau.

C2. En el cas que sigui una CB o una SCP (la constitució de la qual no s’hagi efectuat mitjançant escriptura pública), autorització per poder consultar les dades dels seus membresDescarregar la plantilla.

C3. Declaració amb el detall de les fonts de finançament de la inversió, amb la documentació corresponent que ho acrediti. [Veure PV11/PB6]

C4. Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància, si s’escau.

C5. En el cas que sigui una entitat en funcionament: còpia de la comunicació, autorització o llicència ambiental de l’activitat que està desenvolupant la persona sol·licitant, a nom seu.

C6. En el cas de sol·licitar ajuts a inversions relacionades amb la instal·lació d’energies renovables per autoconsum s’haurà de presentar un informe justificatiu de les necessitats energètiques de l’activitat en relació a la instal·lació prevista. Descarregar la plantilla. 

En cas d’empreses en funcionament, haurà de presentar també les factures dels consums energètics corresponents a la darrera anualitat. 

C7. Declaració responsable, certificat d’auditoria oficial o certificat d’intervenció, relatiu al compliment dels terminis de pagament de la Llei 3/2004. En el cas de subvencions d’import superior a 30.000,00€, es requerirà aquesta documentació en una fase posterior de la tramitació.

C8. Enquesta EnCercla (opcional).

 

En el cas de persones físiques i jurídiques de naturalesa privada:

PV1. Projecte signat per un professional competent de la inversió a realitzar amb la descripció de les obres, el pressupost desglossat, els plànols, etc., que permeti l’execució total de les obres a realitzar, o bé memòria valorada i detallada de les actuacions per a les quals se sol·licita l’ajut.

En ambdós casos, s’haurà d’incloure o adjuntar un estudi que acrediti que la inversió pel projecte presentat és viable tècnicament i econòmicament.

PV2. Documents acreditatius de despesa: factures proforma o pressupostos.

La persona beneficiària ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, independentment de l’import de la inversió, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre d’entitats que els realitzin, presetin o subministrin (en aquest cas, caldrà justificar-ho degudament). L’elecció entre les ofertes, que s’han d’aportar en la sol·licitud de subvenció i en la justificació, si s’escau, es realitzarà conformement amb els criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. Les tres ofertes han de provenir d’empreses que no estiguin vinculades a la persona beneficiària i que no formin part del mateix grup de societats, d’acord amb els supòsits que estableix l’article 42 del Codi de comerç, ni estiguin vinculades entre elles, d’acord amb la defició d’empreses vinculades que estableix l’article 3.3 de la Recomanació de la Comissió 2003/361/CE, de 6 de maig, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses (DOUE L-124, de 20.5.2003).

PV3. Documentació actualitzada de la titularitat del lloc on es realitza la inversió:

 • Nota simple del Registre de la Propietat, o bé
 • Còpia del contracte de concessió municipal, o bé
 • Còpia del contracte de lloguer, liquidat davant l’Administració tributària corresponent, o bé
 • Còpia del contracte de cessió d’ús, liquidat davant l’Administració tributària corresponent.

En el cas que la persona sol·licitant sigui copropietària, caldrà l’autorització dels altres copropietaris.

PV4. En el cas de creacions d’empresa o ampliacions amb un canvi d’ús o en una nova ubicació:

 • Certificat de compatibilitat urbanística (que acrediti que l’activitat que es vol desenvolupar és permesa en el lloc on es vol realitzar la inversió), o bé
 • Llicència d’obres emesa per l’ajuntament per a la inversió sol·licitada.
PV5. Declaració responsable relativa a la condició de ser PIMEDescarregar la plantilla.
 

PV6. En el cas que sigui una empresa en funcionament: Informe de Vida Laboral del Codi de Compte de Cotització.

PV7. Estudi de viabilitat econòmica i empresarial.

PV8. Enquesta Start-up (opcional). 

PV9. En cas d’haver rebut altres ajuts públics durant l’anualitat actual i les 2 anteriors, independentment de la seva finalitat, declaració d’altres ajuts i documentació acreditativaDescarregar la plantilla.

PV10. Informe previ, emès pels Serveis Territorials de la Direcció General de Turisme, que acrediti que el projecte presentat compleix els requisits per a la modalitat prevista (tan sols per a establiments turístics de nova creació).

PV11. Memoria Puntuable i fonts de finançament. Descarregar la plantilla.

 

En el cas de persones jurídiques de naturalesa privada, també caldrà presentar:

PJ1. Còpia del document acreditatiu de la personalitat jurídica (escriptura de constitució, estatuts, posteriors modificacions, si s’escau) de l’entitat sol·licitant. Si aquesta documentació està disponible al Registre d’Entitats Jurídiques (associacions o fundacions) o al Registre de Cooperatives o al Registre de Societats Agràries de Transformació (SAT), el DARP ho verificarà d’ofici, i

PJ2. Certificat actualitzat d’inscripció en el registre administratiu corresponent. En el cas que es tracti d’un registre gestionat pel DARP, no caldrà aportar cap certificació d’inscripció. Si aquesta documentació està disponible al Registre d’Entitats Jurídiques o al Registre de Cooperatives o al Registre de Societats Agràries de Transformació (SAT), el DARP ho verificarà d’ofici.

PJ3. Certificat de l’acord de l’òrgan competent segons els estatuts de l’entitat per sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos corresponents.

 

En el cas d’entitats públiques:

PB1. Projecte tècnic elaborat d’acord amb la normativa vigent.

PB2. Acord del Ple municipal o de l’òrgan competent que aprovi realitzar l’actuació i acollir-se a la convocatòria d’ajut Leader.

PB3. Acreditació de la presentació dels comptes de l’entitat a la Sindicatura de Comptes.

PB4. Documentació actualitzada de la titularitat del lloc on es realitza la inversió:

 • Nota simple del Registre de la Propietat, o bé
 • Còpia del contracte de lloguer, liquidat, o bé
 • Còpia del contracte de cessió d’ús, liquidat, o bé
 • Certificació de l’entitat sol·licitant de la lliure disponibilitat dels terrenys necessaris per fer les obres o inversions objecte d’ajut, o bé
 • Inscripció al Llibre de béns immobles de l’ajuntament corresponent.

PB5. Declaració jurada, certificant que es compromet a mantenir l’activitat, almenys, durant els 5 anys posteriors al cobrament de l’ajut.

PB6. Memòria puntuable i fonts de finançament. Descarregar la plantilla.

PB7. En cas d’haver sol·licitat o rebut altres ajuts públics per a la mateixa finalitat, declaració d’altres ajuts i documentació acreditativaDescarregar la plantilla. 

Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts les persones que compleixin els següents requisits en el moment de presentar la sol·licitud:

 1. Que realitzin inversions elegibles en l’àmbit territorial Leader d’un mínim de 12.000 euros, sense IVA, per a les persones sol·licitants privades, i d’un mínim de 40.000 euros en el cas dels públics, sense IVA. En el cas dels grups d’acció local, la inversió mínima serà de12.000 euros, amb IVA inclòs.
 2. Que realitzin projectes adreçats a alguna de les finalitats de l’apartat 1 d’aquestes bases que siguin aprovats per la Secretaria d’Agenda Rural a proposta dels GAL seleccionats.
 3. Que els projectes siguin viables econòmicament i tècnicament. En el cas de projectes públics no productius, es considerarà que són viables econòmicament, a efectes d’aquesta Ordre, quan permetin, com a mínim, el desenvolupament de la seva activitat en el termini que estableix el punt 9.2.5.
 4. Que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social, i amb la Generalitat de Catalunya.
 5. Que es comprometin a dur la comptabilitat del negoci subvencionat d’acord amb la normativa vigent que els sigui aplicable.
 6. En el cas de persones jurídiques (amb o sense ànim de lucre), haurà de figurar, en l’objecte social dels seus estatuts, l’activitat per a la qual es demana l’ajut.
 7. En el cas de persones jurídiques, que l’empresa compleixi el requisit de ser pime, d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig, sobre definició de microempreses i petites i mitjanes empreses.
 8. Que siguin propietàries, copropietàries, usufructuàries, concessionàries, llogateres o cessionàries de les instal·lacions on es volen realitzar les obres o inversions en el moment de realitzar la sol·licitud, i que aquesta situació es mantingui durant el període de compromís de manteniment de l’activitat de l’apartat 9.2. En el cas de no ser propietària o usufructuària, cal que disposin del consentiment per escrit de les persones propietàries o usufructuàries per realitzar-les.
 9. En cas d’empreses amb 50 o més treballadors, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l’empresa prevista a l’article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.
 10. En cas d’empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i per intervenir-ho als seus centres de treball d’acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a radicar la violència masclista.
 11. En el cas d’empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
 12. En el cas d’empreses de més de 150 treballadors, a més, disposar d’un pla d’igualtat entre dones i homes d’acord amb l’establert en l’article 1 del Reial Decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació.
 13. En el cas d’associacions i fundacions, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.
 14. En el cas de fundacions, a més, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant el protectorat, d’acord amb l’article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, a provat pel la Llei 4/2008, de 24 d’abril.
 15. En el cas d’establiments oberts al públic, que compleixin la normativa de política lingüística.
 16. En el cas que l’ajut subvencioni activitats que impliquin contacte habitual amb menors, disposar de les certificacions legalment establertes, o haver-les sol·licitat abans de la resolució de concessió, per acreditar que el personal de l’empresa o entitat que sol·licita l’ajut no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte o activitat subvencionada, es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.
 17. Per a subvencions d’import superior a 30.000 euros, quan els sol·licitants siguin únicament subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, no podran obtenir la condició de beneficiari les empreses que incompleixin els terminis de pagament previstos en l’esmentada llei.
 18. No incórrer en cap causa que impedeixi obtenir la condició de persona beneficiària de les establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, ni en cap supòsit de l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002.
 19. Queden excloses de ser persones beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques que reuneixin els requisits i les condicions per participar en les convocatòries d’ajuts associats al contracte global d’explotació.
 20. Queden excloses les inversions relacionades amb el sector vitivinícola, en aplicació del que estableix l’article 91 del Reial Decret 112/2022, de 8 de febrer, pel que es modifica el Reial

El termini màxim per emetre la resolució i publicar-la al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat), tal com s’estableix a la convocatòria d’aquests ajuts, és de sis mesos a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de falta de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

La concessió de subvencions es fa per resolució de la persona titular de la Secretaria d’Agenda Rural.

La proposta de resolució de concessió de les subvencions es notifica a les persones interessades mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

La resolució no exhaureix la via administrativa. Es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller o consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que se’n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d’alçada davant el conseller o la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural es pot interposar en qualsevol moment a comptar a partir de la data en què s’exhaureixi el termini per emetre resolució i notificar-la.

Podeu consultar l’estat del tràmit a través del Grup d’acció Local (GAL) corresponent.