Search

Període 2014-2022

“Qui coneix el passat, controla el futur”, de manera que l’estratègia del nostre grup pel proper període cerca una reorientació disruptiva del Leader en dos àmbits: el corporatiu o de gestió propiament del programa, com també en la mesura possible d’estratègia territorial.Corporatiu perquè l’estratègia vol posicionar el paper del nostre GAL com a entitat sistèmica (no gestora d’un ajuda en el marc de moltes entitats…) i, en segon terme, vivim en el segle on el valor està associat en certa manera a la capacitat d’emprar la tecnologia. Per això, volem ser el primer GAL que tramita telemàticament el Leader, per tal de millorar la gestió, la governança i el retiment de comptes. La nostra troika és estratègia, lideratge (a partir de mobilitzar el territori via visió manifestada amb l’estratègia) i, finalment, coordinar el sistema d’actors.
D’altra banda, respecte a l’estratègia, volem que sigui executiva i executada, conscients de la disparitat entre els territoris i la plèiade d’instruments públics i l’eclosió de la planificació existent…Una estratègia que capitalitza els tòpics de present o futur (com el cas de l’economia circular o crowdlending) i que s’alinea o ens permetrà capitalitzar altres iniciatives, per exemple, relliga amb el plantejament que els GALS hem de ser protagonistes de les estratègies d’especialització a Catalunya i a Espanya.

A grans trets, l’estratègia planteja una visió: “CATCENTRAL: territoris rurals intel.ligents”. En segon terme, la missió és “gestionar el Leader de forma disruptiva per tal que esdevingui un instrument sistèmic, útil i talaia per promoure la innovació; tot relligant aquest Leader amb les demès estratègies territorials, amb els agents, així com, amb les polítiques i eines”. Respecte a l’objectiu central és passar de desplegar un projecte d’especialització i competitivitat en el territori leader en base a reforçar la competitivitat del teixit empresarial especialment en els següents àmbits: Agroalimentari de qualitat (ecològic, productes de la terra com productes agroalimentaris típics i tradicionals de les comarques, independentment que estiguin o no protegits mitjançant un distintiu o qualitat); Energia i recursos; Turisme de qualitat i Projectes industrials o serveis demostratius/pilots (especialment de sectors líders o emergents).

Respecte a les línies o eixos d’ajuda seran: Millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris de qualitat o ecològics; Foment d’inversions en pimes; Foment d’activitats turístiques i conservació i millora de l’entorn. Així mateix, a banda de la cooperació al voltant d’aspectes vinculats amb l’estratègia, volem desplegar projectes estratègics propis del GAL al voltant d’actuacions que impulsin l’entorn innovador i apalanquin la nostra estratègia amb polítiques reals adreçades a les empreses beneficiàries que complementin la subvenció a les inversions: de talent; d’emprenedoria i finançament; suport a l’aplicació de tecnologies transversals facilitadores a (energia, TIC, nanotecnologia, etc.) de programes d’innovació i transferència tecnològica. Complementar doncs, una ajuda a una inversió amb la capacitat d’impulsar o millorar eines per incrementar la competitivitat de les empreses o persones beneficiàries del Leader, permetent apalancar de ben segur l’estratègia de competitivitat i especialització territorial.

Tanmateix, destacar com el nostre GAL té una aposta clara per tractar de subvencionar via LEADER el necessari, per exemple, pioritzant en funció d’un triple vector: la qualitat del projecte, la dimensió de l’emprenedor (potenciant les microempreses i els empresaris individuals) i, darrerament, un element que pot semblar baladí: primant els projectes demostratius o pilots.
Ja per acabar, encetem doncs un nou període en què de ben segur aquesta estratègia via Leader i d’altres instruments, acomplirem un desenvolupament intel.legint, sostenible i integrador de la nostra àera Leader. Som-hi!