Search

Avís legal i privacidat

Les teves dades seran tractades per l’ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA CATALUNYA CENTRAL amb la finalitat de poder subministrar-te la informació que ens ha sol·licitat. No seran comunicades a tercers ni s’utilitzaran per cap altra finalitat.
 
En compliment de la normativa (UE) 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió o oposició, enviant un correu electrònic a l’adreça: dpd@catcentral.cat indicant el dret que desitja exercir i identificant-se convenientment.
 
També li informem que pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que s’han vist vulnerats els seus drets.
 
Les seves dades seran conservades durant dos anys, sent destruïts un cop finalitzat aquest termini si no és que continuï existint una relació de serveis o exerceixi vostè el seu dret de supressió abans d’aquesta data.
 
  1. Dret d’informació: En virtut del que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, d’ara endavant l’Associació, informa a l’usuari d’aquest lloc web, de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per l’Associació i sota la seva responsabilitat. 
  2. Finalitat: Les dades dels usuaris recollides mitjançant la nostra plana web, seran recaptades per l’Associació amb la finalitat d’oferir-li els nostres serveis de gestió del programa Leader. 
  3. Veracitat de les dades: L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a l’Associació, són veritables i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. 
  4. Consentiment de l’usuari: L’enviament de dades personals, mitjançant missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mateixos per a la finalitat abans descrita, així com per a l’enviament de comunicacions via SMS, correu electrònic i/o altres mitjans de comunicació electrònica amb informació sobre els nostres serveis. 
  5. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris: L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos a la L.O.P.D. i a la seva normativa de desenvolupament, mitjançant escrit i còpia del DNI adreçat a l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central amb domicili a Plaça Sant Josep s/n de la