Search

Comunicat sobre el COVID

Benvolguts/des,

Atès la situació excepcional provocada per la crisi sanitària en relació al coronavirus SARS-CoV-2 i per tal d’aplicar mesures de prevenció de riscos laborals a adoptar, centrades en les actuacions ambientals, organitzatives i individuals sobre els treballadors i les treballadores de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, amb l’objectiu de minimitzar el risc.

Vista la Instrucció 2/2020, d’11 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, la qual preveu mesures de reorganització interna com la prestació de servei en la modalitat de teletreball.

Vist el dictamen “Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte de coronavirus SARS-cov-2” del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i CCOO, UGT, FOMENT i PIMEC en el marc del Consell de Relacions Laborals, publicat en data 9 de març i revisable en funció de l’evolució de la situació, el qual recomana vehicular mesures de flexibilitat per al personal, com ara el teletreball.

Atès que l’activitat de l’entitat i de tots els seus treballadors i treballadores l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, a partir del dia 16 de març els serveis d’atenció al públic es duran a terme per via telefònica i digital.

Per qualsevol consulta per part dels usuaris la podran dirigir als canals oficials de  comunicació de l’Associació pel desenvolupament Rural de la Catalunya Central.

Agraïm molt la vostra atenció.