Search

Convocatòria setembre del 2019

Plaça de tècnic/a del programa LEADER per al 2019

Bases reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu per constituir una plaça de tècnic/a del programa LEADER de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

1. Identificació de la convocatòria

1.1 És objecte de la present convocatòria del procés selectiu per constituir una plaça de tècnic/a del programa Leader, en règim laboral temporal de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central.

1.2 Característiques del lloc de treball

Denominació: Tècnic/a del programa Leader
Grup de classificació: tècnic/a de grau mig
Jornada completa: 37,5 hores
Règim jurídic: laboral

2. Descripció funcional del lloc de treball

Les funcions del lloc de treball seran les següents:

– Tramitar i realitzar el seguiment i el control dels expedients administratius i d’organització de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central,

– Elaborar la documentació que generen, distribució de la documentació interna, arxiu, i localització dels mateixos.

– Redactar documents administratius amb autonomia i d’acord amb la normativa general específica, així com d’altres documents necessaris per a la gestió i el seguiment de l’activitat del seu àmbit.

– Gestionar i utilitzar les diverses eines, aplicacions i plataformes electròniques.

– Col·laboració en la gestió tècnica i administrativa del programa europeu Leader

– Donar suport a la recepció i registre de documents, i atenció al ciutadà.

– Posar en valor els serveis de l’Associació i de promoció econòmica i de desenvolupament rural del territori.

3. Requisits

Per a ser admesos o admeses en el procés de selecció, els/les aspirants hauran de complir els requisits següents:

A) Ser ciutadà/ana espanyol/a, tenir la nacionalitat d’algun dels Estats membres de la Unió Europea, tenir la nacionalitat de qualsevol dels altres Estats, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què s’hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea o els estrangers amb residència legal a Espanya.

El que s’estableix en el paràgraf anterior també serà d’aplicació al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, així com als seus descendents i als del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, menors de 21 anys o majors d’aquesta edat que visquin al seu càrrec. Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar documentalment la seva nacionalitat. Els/les aspirants de nacionalitat diferent a la dels Estats membres de la Unió Europea hauran d’aportar els permisos de residència i treball necessaris segons la normativa vigent.

B) Haver complert 18 anys d’edat i no excedir de l’edat establerta com a màxima de jubilació.

C) Posseir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

D) Estar en possessió d’alguna de les llicenciatures, diplomatures o graus relacionats amb economia, ciències empresarials o equivalent, enginyeria tècnica agrícola, forestal equivalent o superior, en relacions laborals i en gestió i administració pública, administració i direcció d’empreses o dret o similars.

En el cas de titulacions obtingudes a l’estranger s’haurà de presentar la credencial que n’acrediti la corresponent homologació.

E) Disposar de permís de conduir de classe B o ciclomotor i vehicle propi

Es valorarà disposar de les següents competències:

– Iniciativa i autonomia
– Aptitud per treballar en equip
– Organització i planificació
– Orientació a resultats
– Bon coneixement del teixit productiu del territori
– Creativitat, iniciativa, proactivitat i flexibilitat.

4. Presentació de sol·licituds

Les persones que desitgin prendre part en les proves selectives, hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància genèrica a través de la pàgina web de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central (situada a plaça sant Josep edifici del convent de la Colònia Pons de Puig-reig.).

Les instàncies per prendre part en la selecció, en què les persones aspirants declaren que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la convocatòria s’adreçaran al president de l’Associació i es presentaran en dia i hora hàbils d’oficina, fins al dia 25 d’octubre del 2019 a les 14:00h.

Les instàncies hauran d’anar acompanyades dels següents documents:

– Títol exigit a la base de la convocatòria o resguard del pagament dels drets per a la seva expedició.
– DNI de l’aspirant, NIE o altres documents oficials on es fa constar la nacionalitat.
– Carnet de conduir exigit
– Currículum vitae i informe de vida laboral.
– La documentació acreditativa de l’experiència i demés mèrits establerts en el currículum vitae.
– Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, ni la dels altres Estats membres de la Unió Europea, ni la dels Estats als quals en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, hauran de presentar la corresponent documentació expedida per les autoritats competents que acrediti el vincle de parentiu amb una persona de nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un dels Estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També hauran de presentar una declaració jurada o promesa efectuada pel cònjuge en la qual aquest manifesti fefaentment que no està separat/ada de dret de l’aspirant.

En cas necessari es sol·licitaran els originals o les fotocòpies compulsades.

5. Admissió d’aspirants

Acabat el termini de presentació d’instàncies, s’aprovarà la llista d’aspirants admesos i exclosos, que es farà pública en el tauler d’anuncis de l’Associació i a la pàgina web www.catcentral.cat la resolució que aprovi la llista d’aspirants admesos i exclosos determinarà el lloc, la data i hora de constitució del Tribunal Qualificador i la convocatòria per fer l’entrevista.

6. Procés selectiu

El procés constarà de les següents fases:

Fase 1: Concurs. 15 punts

a) Experiència professional (màxim 10 punts)

Experiència en treballs realitzant tasques relacionades amb el perfil (màxim 10 punts; 0,25 per mes)

b) Formacio: (màxim 5 punts)

o Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

– Nivell 1: 1 punt
– Nivell 2 i 3: 2 punts

o Titulació universitària vinculada a les funcions del lloc de treball:

– Per a cada títol acadèmic diferents de l’exigit i relacionat amb les comeses assignades al lloc de treball, 2 punts
– Postgrau universitari vinculat a les funcions del lloc de treball: 1 punt
– Mestratge i doctorat universitari vinculats a les funcions del lloc de treball: 1 punt

o Formació de capacitació professional: per l’assistència a cursos relacionats amb les comeses assignades al lloc de treball, fins a un màxim de 3 punts, segons l’escala següent:

– Per cursos de 5 a 25 hores: 0,20 punts per curs.
– Per cursos de 26 a 40 hores: 0,40 punts per curs.
– Per cursos de 41 a 100 hores: 0,60 punts per curs.
– Per cursos de més de 100 hores: 0,80 punts per curs

Mínim de puntuació per passar a la següent fase 8: punts.

Fase 2: Entrevista. 15 punts

Per tal de comprovar les condicions específiques exigides per el desenvolupament del lloc de treball, a criteri de l’òrgan seleccionador, es podrà mantenir una entrevista amb les persones candidates.

L’entrevista també podrà contemplar dinàmiques-simulacions, relacionades amb les comeses del lloc de treball.

Es valorarà la correcció de tracte, la capacitat d’escolta activa, la proposta de valor, la capacitat comunicativa, així com les competències transversals descrites en la base segona.

Es realitzarà entrevista amb els/les 5 candidats/es amb millor puntuació obtinguda a la fase de concurs.

7. Puntuació final

Finalitzada la qualificació dels aspirants i un cop establerta la puntuació final, el Tribunal publicarà al taulell d’anuncis de l’Associació la llista d’aprovats per ordre de puntuació i elevarà a l’òrgan competent per a la seva aprovació.

L’aspirant o aspirants hauran de presentar en el Departament de Recursos Humans de la Associació els documents i requisits que es requereixin.

La manca presentació de l’esmentada documentació en temps i forma, excepte els supòsits de força major, o bé si en presentar-ne la mateixa es comprovés que no compleix els requisits assenyalats a la base especifica segona, comportarà la pèrdua del dret a ser nomenats i l’anul·lació de les seves actuacions sens perjudici de la responsabilitat en la que pugui haver incorregut per falsejar la sol·licitud inicial. En aquest casos, l’autoritat convocant a proposta del tribunal podrà nominar l’aspirant exclòs amb més bona puntuació final, sempre que hagi superat el procés de selecció.

8. Tribunal Qualificador

La composició del Tribunal Qualificador vindrà determinada, com a mínim, per un president i dos vocals. La designació del mateix es realitzarà en el moment de dictar la resolució d’ admesos i exclosos.

Puig-reig, 20 de setembre del 2019

Bases de la convocatòria per descarregar