Search

Ajuts LEADER 2021

Ajuts LEADER per al foment de la diversificació econòmica de les zones rurals

L’objectiu d’aquests ajuts és el foment d’inversions que generin activitat econòmica mitjançant accions adreçades a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, a establir polítiques específiques per als joves del món rural, a promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Termini: Del 26 d’octubre de 2021 i fins al 30 de novembre de 2021 (ambdós inclosos)

A qui va dirigit:  A persones físiques i jurídiques (públiques o privades).D

 • 01. LEADER
 
 • 02. FINANÇAMENT
 
 • 03. REQUISITS
 
 • 04. LIMITACIONS
 
 • 05. PROCEDIMENT
 • 06. ASSESSORAMENT
 • Documentació comuna a les persones beneficiàries de naturalesa pública i privada:

C1. Dades d’identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l’acrediti, si s’escau, en el cas de no haver autoritzat el DARP a obtenir aquesta informació d’acord amb l’apartat 9.6.

C2. En el cas que sigui una CB o una SCP (la constitució de la qual no s’hagi efectuat mitjançant escriptura pública), autorització per poder consultar les dades dels seus membresDescarregar la plantilla.

C3. Declaració amb el detall de les fonts de finançament de la inversió, amb la documentació corresponent que ho acrediti. [Veure PV5/PB3]

C4. Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància, si s’escau.

C5. En el cas que sigui una entitat en funcionament: còpia de la comunicació, autorització o llicència ambiental de l’activitat que està desenvolupant la persona sol·licitant, a nom seu.

C6. En el cas de sol·licitar ajuts a inversions relacionades amb la instal·lació d’energies renovables per autoconsum s’haurà de presentar un informe justificatiu de les necessitats energètiques de l’activitat en relació a la instal·lació prevista d’acord amb el model normalitzat. Descarregar la plantilla. 

En cas d’empreses en funcionament, haurà de presentar també les factures dels consums energètics corresponents a la darrera anualitat. 

C7. Enquesta EnCercla (opcional).

 

En el cas de persones físiques i jurídiques de naturalesa privada:

PV1. Projecte signat per un professional competent de la inversió a realitzar amb la descripció de les obres, el pressupost desglossat, els plànols, etc., que permeti l’execució total de les obres a realitzar, o bé memòria valorada i detallada de les actuacions per a les quals se sol·licita l’ajut.

En ambdós casos, s’haurà d’incloure o adjuntar un estudi que acrediti que la inversió pel projecte presentat és viable tècnicament i econòmicament.

PV2. Documents acreditatius de despesa: factures proforma o pressupostos.

Quan l’import de la despesa subvencionable superi 5.000 euros, el/la beneficiari/ària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient nombre d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin (en aquest cas caldrà justificar-ho degudament). L’elecció entre les ofertes, que s’hauran d’aportar en la sol·licitud de subvenció i en la justificació, si s’escau, es realitzarà conforme a criteris d’eficiència i economia, i s’haurà de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. Les tres ofertes han de provenir d’empreses que no estiguin vinculades a la persona beneficiària i que  no formin part del mateix grup de societats, d’acord amb els supòsits que estableix l’article 42 del codi de comerç, ni estiguin vinculades, d’acord amb la definició d’empreses vinculades establerta en l’article 3.3 de la Recomanació de la Comissió 2003/361/CE, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses (DOUE L-124, de 20.5.2003).

En el cas de despeses inferiors a 5.000 euros, no es requeriran les 3 ofertes esmentades en el paràgraf anterior i la persona beneficiària només ha d’aportar un pressupost o factura proforma. En aquest casos, d’acord a l’establert en l’apartat 10.5 de l’annex 1 d’aquesta Ordre és valorarà el compliment de la moderació de costos en la comissió d’elegibilitat dels expedients.

PV3. Documentació actualitzada de la titularitat del lloc on es realitza la inversió:

 • Nota simple del Registre de la Propietat, o bé
 • Còpia del contracte de concessió municipal, o bé
 • Còpia del contracte de lloguer, liquidat davant l’Administració tributària corresponent, o bé
 • Còpia del contracte de cessió d’ús, liquidat davant l’Administració tributària corresponent.

En el cas que la persona sol·licitant sigui copropietària, caldrà l’autorització dels altres copropietaris.

PV4. En el cas de creacions d’empresa o ampliacions amb un canvi d’ús o en una nova ubicació:

 • Certificat de compatibilitat urbanística (que acrediti que l’activitat que es vol desenvolupar és permesa en el lloc on es vol realitzar la inversió), o bé
 • Llicència d’obres emesa per l’ajuntament per a la inversió sol·licitada.
PV5. Declaració responsable relativa a la condició de ser PIMEDescarregar la plantilla.
 

PV6. En el cas que sigui una empresa en funcionament: Informe de Vida Laboral del Codi de Compte de Cotització.

PV7. Estudi de viabilitat econòmica i empresarial (Memoria Puntuable, estudi de viabilitat económica i fonts de finançament). Descarregar la plantilla.

PV8. Enquesta Start-up (opcional).

PV9. En cas d’haver rebut altres ajuts públics durant l’anualitat actual i les 2 anteriors, independentment de la seva finalitat, declaració d’altres ajuts i documentació acreditativa. Descarregar la plantilla.

 

En el cas de persones jurídiques de naturalesa privada, també caldrà presentar:

PJ1. Còpia del document acreditatiu de la personalitat jurídica (escriptura de constitució, estatuts, posteriors modificacions, si s’escau) de l’entitat sol·licitant. Si aquesta documentació està disponible al Registre d’Entitats Jurídiques (associacions o fundacions) o al Registre de Cooperatives o al Registre de Societats Agràries de Transformació (SAT), el DARP ho verificarà d’ofici, i

PJ2. Certificat actualitzat d’inscripció en el registre administratiu corresponent. En el cas que es tracti d’un registre gestionat pel DARP, no caldrà aportar cap certificació d’inscripció. Si aquesta documentació està disponible al Registre d’Entitats Jurídiques o al Registre de Cooperatives o al Registre de Societats Agràries de Transformació (SAT), el DARP ho verificarà d’ofici.

PJ3. Certificat de l’acord de l’òrgan competent segons els estatuts de l’entitat per sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos corresponents.

 

En el cas d’entitats públiques:

PB1. Projecte tècnic elaborat d’acord amb la normativa vigent.

PB2. Acord del Ple municipal o de l’òrgan competent que aprovi realitzar l’actuació i acollir-se a la convocatòria d’ajut Leader.

PB3. Acreditació de la presentació dels comptes de l’entitat a la Sindicatura de Comptes.

PB4. Documentació actualitzada de la titularitat del lloc on es realitza la inversió:

 • Nota simple del Registre de la Propietat, o bé
 • Còpia del contracte de lloguer, liquidat, o bé
 • Còpia del contracte de cessió d’ús, liquidat, o bé
 • Certificació de l’entitat sol·licitant de la lliure disponibilitat dels terrenys necessaris per fer les obres o inversions objecte d’ajut, o bé
 • Inscripció al Llibre de béns immobles de l’ajuntament corresponent.

PB5. Declaració jurada, certificant que es compromet a mantenir l’activitat, almenys, durant els 5 anys posteriors al cobrament de l’ajut.

PB6. Memòria puntuable. Descarregar la plantilla.

PB7. En cas d’haver sol·licitat o rebut altres ajuts públics per a la mateixa finalitat, declaració d’altres ajuts i documentació acreditativa. Descarregar la plantilla.

Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts les persones que compleixin els següents requisits en el moment de presentar la sol·licitud:

 1. Que realitzin inversions elegibles en l’àmbit territorial Leader d’un mínim de 12.000,00 euros, sense IVA, per als sol·licitants privats, i d’un mínim de 40.000,00 euros, sense IVA, en el cas dels públics.
 2. Que realitzin projectes adreçats a alguna de les finalitats de l’apartat 1 d’aquestes bases, que siguin aprovats per la Direcció General de Desenvolupament Rural a proposta dels GAL seleccionats.
 3. Que els projectes siguin viables econòmicament i tècnicament.
 4. Que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.
 5. Que es comprometin a portar la comptabilitat del negoci subvencionat en funció de la normativa vigent que els sigui aplicable.
 6. En el cas de persones jurídiques (amb ànim de lucre o sense), haurà de figurar, en l’objecte social dels seus estatuts, l’activitat per a la qual es demana l’ajut.
 7. En el cas de persones jurídiques, que l’empresa compleixi el requisit de ser pime, d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.
 8. Que siguin propietàries, copropietàries, usufructuàries, concessionàries, llogateres o cessionàries de les instal·lacions on es volen realitzar les obres o inversions en el moment de realitzar la sol·licitud, i que aquesta situació es mantingui durant el període de compromís de manteniment de l’activitat de l’apartat 9.1. En el cas de no ser propietari o usufructuari, que disposin del consentiment per escrit de la/les persona/es propietari/àries o usufructuària/àries per realitzar-les.
 9. En cas d’empreses amb 50 o més treballadors, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l’empresa prevista a l’article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.
 10. En cas d’empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar en els seus centres de treball casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi, d’acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
 11. En el cas d’empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
 12. En el cas d’empreses de més de 250 treballadors, a més, cal disposar d’un pla d’igualtat entre dones i homes, d’acord amb l’article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol.
 13. En el cas d’associacions i fundacions, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.
 14. En el cas de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant el protectorat, d’acord amb l’article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat pel la Llei 4/2008, de 24 d’abril.
 15. En el cas d’establiments oberts al públic, que compleixin la normativa de política lingüística.
 16. En el cas que l’ajut subvencioni activitats que impliquin contacte habitual amb menors, disposar de les certificacions legalment establertes, o haver-les sol·licitat abans de la resolució de concessió, per acreditar que el personal de l’empresa o entitat que sol·licita l’ajut no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte o activitat subvencionada, es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.
 17. Complir l’obligació respecte a la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral, i amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.

El termini màxim per emetre la resolució i publicar-la al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat), tal com s’estableix a la convocatòria d’aquests ajuts, és de sis mesos a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de falta de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

La concessió de subvencions es fa per resolució de la persona titular de la Direcció General de Desenvolupament Rural.

La proposta de resolució de concessió de les subvencions es notifica a les persones interessades mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

La resolució no exhaureix la via administrativa. Es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller o consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que se’n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d’alçada davant el conseller o la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural es pot interposar en qualsevol moment a comptar a partir de la data en què s’exhaureixi el termini per emetre resolució i notificar-la.

Podeu consultar l’estat del tràmit a través del Grup d’acció Local (GAL) corresponent.